Allmänna försäljningsvillkor

1. Villkor upphandlade avtal

Om köp sker med stöd av ett upphandlat avtal regleras försäljningsvillkoren exklusivt av det upphandlade avtalet.

AVS hänvisar till det upphandlade avtal som är aktuellt för er verksamhet.

2. Villkor övriga köp

Nedanstående Försäljningsvillkor gäller endast för det fall köp sker utan stöd i ett upphandlat avtal.

3. Produktinformation

Varorna som presenteras på AVS webbsida utgör AVS ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor eller priser angivna på AVS webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde. All produktdata så som beskrivning och specifikationer kommer från extern part. AVS friskriver sig från allt ansvar för felaktiga uppgifter i den produktinformation som tillhandahålls i webbutiken. Om vissa egenskaper hos en produkt är av väsentlig betydelse ber vi dig att kontakta oss för att säkerställa att produkten har dessa egenskaper.

4. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på AVS webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. AVS äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering.

5. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning erläggas genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Produkterna förblir AVS egendom till dess full betalning erlagts.

6. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos AVS accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från AVS lager, erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

7. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av AVS anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt AVS lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av AVS till transportör. AVS bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

8. Återköp

AVS accepterar återköp endast om överenskommelse om detta gjorts innan order har lagts. Vid sådan överenskommelse ska produkten vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos AVS eller faktureras separat. Retur godkänd av AVS ska vara AVS tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit godkännande. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport. Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

9. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska anmälas till transportör samt till AVS. Transportskador ska anmälas på ankomstdagen av leveransen men dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom 24 timmar från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskadan i enlighet med dessa Allmänna Försäljningsvillkor förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk för transportskadan.

10. Reklamation

Som köpare ska du vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska ni omedelbart efter det att ni upptäckt felet reklamera detta till AVS. Reklamationen görs via mail kundtjanst@avs.se, detta ska göras snarast möjligt dock senast inom 48h från det ni mottog leveransen. Vid reklamation ska kund kontakta AVS. Observera att ett erhållande av utskickad av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendet är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit AVS tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till AVS vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har AVS rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. AVS förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

11. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. AVS lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

12. Ansvar

Föreligger fel som AVS ansvarar för åtar sig AVS att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. AVS är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i AVS sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av AVS eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av AVS. AVS ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot AVS med anledning av fel. AVS ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data. Det totala ansvar som kan uppkomma för AVS gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av AVS anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

13. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på AVS webbsida möjliggör för besökare att lämna AVS webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av AVS och AVS bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. AVS tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från AVS av aktuell webbsida.

14. AVS webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på AVS webbsida ägs av AVS eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan på förhand givet skriftligt godkännande från AVS.

15. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på AVS webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till AVS. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela AVS detta samt byta sitt lösenord.

16. Personuppgifter

AVS kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner. Genom att skapa ett företagskonto hos AVS bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om AVS behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

17. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. AVS ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

18. Ansvarsfriskrivning

AVS ska inte ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av AVS skyldigheter enligt avtalet i den mån fullgörande omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför AVS skäliga kontroll, innefattande men inte begränsat till, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, förändringar i laglig reglering eller tolkningen därav, annat påbud av myndighet, strejk, lockout, blockad eller andra arbetskonflikter, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, epidemier, pandemier, naturfenomen eller för fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

19. Övrigt

AVS förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. De uppgifter som lämnas på AVS webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan AVS skriftliga samtycke. AVS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Om AVS i Sverige AB

Företaget har sitt säte i Malmö. Företagets postadress är Pilotgatan 7, 212 39 Malmö, Org.nr 556273-9358 Önskar du att komma i kontakt med oss, ring till 010 – 551 10 00 eller skicka ett mail till post@avs.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.